Notariusz – jak uzyskać akt notarialny?

Notariusz – jak uzyskać akt notarialny?

Zawody prawnicze służą do sformalizowanego regulowania stosunków między jednostkami lub zespołami ludzi. Prawnicy chronią prawa człowieka, reprezentują jego interesy przed sądami i organami administracji publicznej. Są też pomocni w tworzeniu wszelkich dokumentów, których wprowadzenie do obrotu powoduje określone skutki prawne. Szerokie kompetencje do sporządzania dokumentów urzędowych ma notariusz, który jest funkcjonariuszem publicznym.

Jaki jest charakter czynności notariusza?

Miejscem, w którym można skorzystać z tego typu usług prawnych jest kancelaria notarialna. Zgłaszają się tam osoby prywatne i przedstawiciele firm. W zależności od tego, kto jest podmiotem działań notariusza, jego czynności mogą przybierać różne formy.

Usługi dla firm

Olsztyn jest miastem, w którym działa wiele przedsiębiorstw, spółek kapitałowych, spółdzielni mieszkaniowych i różnych urzędów. Ich funkcjonowanie często wiąże się z obiegiem dokumentów, którym trzeba nadać formę notarialną. Notariusz sporządza wyciągi i odpisy dokumentów, spisuje umowy przekształcania praw własności lokali, wystawia akty notarialne transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości, potwierdza swoją pieczęcią podpisy stron na różnego typu kontraktach. Jeżeli siedzibą spółki jest Olsztyn, notariusz  https://www.notariuszolsztyn.info/  może uczestniczyć w walnych zgromadzeniach wspólników i protokołować ich przebieg. Dla podmiotów realizujących zadania publiczne, kancelaria notarialna może przechowywać w swoich sejfach cyfrowe nośniki danych, na których zapisane są ważne informacje. Taki depozyt notarialny może również zawierać papiery wartościowe lub pieniądze.

Usługi dla osób prywatnych

Ostatnio wiele osób w Polsce decyduje się na uregulowanie swoich spraw majątkowych przed zawarciem związku małżeńskiego. Olsztyn nie jest pod tym względem wyjątkiem. Kancelaria notarialna umożliwia im spisanie aktu rozdzielności majątkowej lub intercyzy. W razie rozwodu, notariusz przeprowadzi na drodze pozasądowej podział majątku dorobkowego małżonków. Również wiele innych spraw można w kancelarii załatwić bez postępowania procesowego, dzięki czemu unika się skomplikowanych procedur i kosztów sądowych. Notariusz ma pełne kompetencje do wykonywania wszelkich czynności związanych z postępowaniem spadkowym. Akt notarialny jest równy sądowemu postanowieniu o prawie do nabycia spadku.

Etyka zawodowa notariusza

Jest on osobą zaufania publicznego. W toku swojej działalności ma obowiązek dbać o należyte zabezpieczenie słusznych interesów stron i innych osób, których dotyczy powierzona mu sprawa. Niezależnie od ogólnie obowiązujących przepisów RODO, w kancelarii notarialnej przywiązuje się znaczną wagę do chronienia wrażliwych danych osobowych klientów i zachowania poufności uzyskanych od nich informacji. Szczególnie w przypadku obsługi prawnej firm, przestrzegana jest tajemnica przedsiębiorstwa w zakresie technologii produkcji, patentów i innych informacji, które mogą zostać wykorzystane przez nieuczciwą konkurencję z tej samej branży.

Previous PostNextNext Post